Betingelser og privatlivspolitiken

1) Indledning

UnoPark ApS er forpligtet til at sikre beskyttelse af dit privatliv. UnoPark ønsker, at vores kunder og parkanterne får den bedst mulige service. I forbindelse med udførelsen af vores forretning skal UnoPark ApS behandle personoplysninger i overensstemmelse med Persondataloven og Den Europæiske Unions Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR). UnoPark ApS gør alt for, at dine personlige oplysninger behandles sikkert og fortroligt.

2) Rettigheder vedr. dine personlige oplysninger

Den Europæiske Unions Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) giver rettigheder til individer vedr. deres personlige data. Dine rettigheder respekteres, og det beskrives her, hvordan vi sikrer, at du anvender dine rettigheder vedr. dine fortrolige/personlige data.

Du har nedenstående rettigheder:

 • Indsigt– Du har ret til at se de personlige oplysninger, som behandles om dig og få oplysninger om behandlingen.
 • Berigtigelse– Du har ret til at få forkerte personoplysninger om dig korrigeret.
 • Sletning eller “bliv glemt”– Som udgangspunkt har du ret til at få slettet dine personlige oplysninger, hvis blot én af betingelserne i GDPR er opfyldt (Se yderligere punkt 4 vedr. dette).
 • Begrænsning af behandling– Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis blot én af betingelserne i GDPR er opfyldt.
 • Indsigelse– Du har ret til at gøre indsigelse til UnoPark mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis blot én af betingelserne i GDPR er opfyldt.
 • Tilbagekald samtykke– Behandlingen af dine personlige oplysninger baseres på samtykke, som altid kan tilbagekaldes.
 • Indsigelse– Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed.

Hvis du ønsker at gøre brug af rettighederne, bedes du kontakte os via kontakt@unopark.dk.

Yderligere information om GDPR er at finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

3) Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Indsamling og behandling af personlige oplysninger er nødvendig for at give vores kunder og parkanter bedst mulige udbytte af vores tjenester.

Du angiver personoplysninger ved registrering af dem via UnoPark- / KbhPark-terminalen eller på UnoParks hjemmeside og på www.pklage.dk ved klager over kontrolgebyr, som vi har udstedt, eller når du kontakter UnoPark ApS for hjælp. UnoPark behandler også personlige oplysninger ved levering af tjenesteydelser eller ved udstedelse af kontrolgebyr fortroligt og sikkert. Oplysningerne angivet på www.pklage.dk anvendes til at kunne besvare klager.

3.1 Hvilke personlige oplysninger behandles?

 • Kontaktoplysninger (fulde navn, adresse, postnummer, land, by, telefonnummer og e-mailadresse)
 • Registreringsnummer/nummerplade
 • Lokalitetsoplysninger

Vi må dele dine personoplysninger med leverandører, der arbejder på vores vegne eller med tredjepart ved lovmæssigt krav eller i tilfælde af et civilretsligt krav eller forpligtelse f.eks. Skat, Politiet, forsikringsselskaber m.m.

Ved udstedelse af kontrolgebyrer indhenter UnoPark ApS oplysninger fra Skats Motorregister for at behandle kontrolgebyrer, da vi er berettiget til dette (Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra F) pga. vores legitime interesse i at kunne gøre krav over for parkanter vedr. kontrolgebyrer udstedt for parkering i strid med vilkårene på p-arealer, hvor UnoPark ApS står for parkeringskontrollen.

3.2 Levering af personoplysninger til tredjepart

UnoPark ApS kan udlevere personoplysninger til tredjeparter (f.eks. Politiet eller Skat) i henhold til gældende love, hvis vi lovmæssigt er forpligtet til det.

Ved brug af vores tjenester og ydelser sker dette via vores leverandør Giant Leap Norge, som er vores udbyder/leverandør af nogle af vores løsninger. De må ikke anvende persondata.

Hvis du modtager et kontrolgebyr, gælder yderligere: Collectia A/S er vores inkasso-partner og styrer også vores rykkerproces vedr. udsendelse af breve/rykkere ifm. kontrolgebyrer, hvorfor de skal kunne tilgå oplysningerne.
Collectia A/S anvender alene persondata til inddrivelse af vores krav i overensstemmelse med Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

På baggrund af ovenstående er der imellem UnoPark ApS og Collectia A/S tale om fælles dataansvar ved administrationen af kontrolgebyrerne. UnoPark ApS er ansvarlig for de data, der indtastes, ajourføres, håndteres, tilpasses, søges, videregives eller på anden måde behandles af UnoPark ApS. På samme vis er Collectia A/S ansvarlig for de data, der indtastes, ajourføres, håndteres, tilpasses, søges, videregives eller på anden måde behandles af Collectia A/S.

De registrerede kan gøre brug af deres rettigheder hos begge dataansvarlige, hvilket betyder, at der f.eks. kan anmodes om indsigt eller berigtigelse hos begge dataansvarlige.

Henvendelser vedrørende den registreredes rettigheder og spørgsmål til behandling af persondata kan sendes til Collectia A/S via gdpr@collectia.dk eller til UnoPark ApS via kontakt@unopark.dk.

I tillæg til ovenstående kan persondata udleveres til UnoParks advokatforbindelse, hvis en parkant har fastholdt en indsigelse/klage over kontrolgebyr. Dette er en legitim interesse, da der skal kunne foretages stævning til civilretten af parkanten ved fastholdt indsigelse.

Derudover kan personoplysninger også udleveres til Parkeringsklagenævnet. I disse tilfælde vil det dog være parkanten selv, som indledningsvis har indbragt sagen herfor (og dermed også egne persondata), hvilket berettiger UnoPark til at overdrage al dokumentation (herunder personoplysninger) til nævnet til brug for deres behandling af sagen.

4) Opbevaring og sletning af data

Som udgangspunkt vil de dataansvarlige være forpligtede til at opbevare persondata i løbende regnskabsår + 5 efterfølgende år, jf. Bogføringslovens § 10, hvorfor der tidligst kan ske sletning af persondata ved udløbet af denne periode, som regnes fra kravets afslutning.

UnoPark forholder sig retten til (pga. vores legitime interesse) ikke at slette persondata såfremt, at en sag er ubetalt, er i inkasso, verserer ved domstol eller i Parkeringsklagenævnet. Først ved betaling eller juridisk afgørelse til parkants fordel vil der kunne ske sletning af persondata.

UnoPark må også afvise sletning af personoplysninger, som har regnskabsmæssig relevans, da de jf. bogføringsloven f.eks. vil være forpligtede til at kunne påvise, hvor indbetalinger stammer fra.

Hvis et kontrolgebyr derimod er blevet afsluttet til parkantens fordel og uden modtagelse af indbetalinger, har de tilknyttede personoplysninger som sådan ikke regnskabsmæssig relevans. UnoPark kan i sådanne tilfælde imødekomme ønsker omkring sletning af persondata.

Det vil altid komme an på en konkret vurdering af sagen, om der kan ske sletning af personoplysninger ”før tid”.

Som eksempel, hvor der måske ville være behov for at opbevare personoplysninger, selvom sagen egentlig er afsluttet, kunne nævnes en situation hvor UnoPark har modtaget klage eller på anden vis får brug for at forsvare sig selv/varetage egne interesserer i relation til sagen/kontrolgebyret. Her kan man naturligvis ikke imødekomme et ønske fra parkanten om sletning af personoplysninger.

5) Personlige oplysninger – Sikring

UnoPark passer på dine data ved, at kun relevante og betroede medarbejdere kan tilgå personlige data. Vores udnævnte GDPR-ansvarlige sørger for at holde relevante medarbejdere ajour med reglerne inden for GDPR og dermed sikring af data.

6) Ændringer

UnoPark forholder sig til bestemmelserne i GDPR. Hvis der måtte opstå ændringer i datalovgivning, som har indflydelse vedr. dine data, vil vi indrette vores procedurer for behandling af dine data tilsvarende. UnoPark vil så vidt mulig forsøge at oplyse kunder om ændringer, men forbeholder sig samtidig retten til ikke at gøre dette, hvis det ikke skønnes nødvendigt.

7) Cookies

UnoPark ApS
C/o Regus
Herstedøstervej 27-29, Bygning A
2620 Albertslund
Cvr. nr. 36701781
Tlf: +45 70 209 204
Mail: kontakt@UnoPark.dk
www.UnoPark.dk

 

Vi står klar til at hjælpe

Lad os hjælpe dig. Vi har stor erfaring med parkeringskontrol til erhverv, boligforeninger, parkeringskældre og parkeringshuse.

  Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse.
  Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid
  indgives skriftligt.

  Alle klager eller henvendelser vedrørende betalingsaftale indgives via (også selvom det ikke er en klage):

  www.pklage.dk

  Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil
  afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

  HVIS LØBENUMMER PÅ P-AFGIFTEN IKKE HAVES

  I dette tilfælde kan kan klage sendes til klager@unopark.dk med angivelse af nummerplade i emnefeltet samt begrundelse for klage i mail.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse.
   Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid
   indgives skriftligt.

   Alle klager eller henvendelser vedrørende betalingsaftale indgives via (også selvom det ikke er en klage):

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil
   afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.

   HVIS LØBENUMMER PÅ P-AFGIFTEN IKKE HAVES

   I dette tilfælde kan kan klage sendes til klager@unopark.dk med angivelse af nummerplade i emnefeltet samt begrundelse for klage i mail.

   Har du modtaget et kontrolgebyr, du ikke finder berettiget, har du mulighed for at gøre indsigelse. Det skal ske senest 10 dage efter udstedelsen af gebyret, og din indsigelse skal altid indgives skriftligt.

   Alle klager bedes INDGIVES VIA

   www.pklage.dk

   Følger du proceduren og indgiver din klage via ovenstående link, sættes sagen i bero indtil afgørelsen. Du modtager altså ingen rykkerskrivelse, mens sagsbehandlingen står på.